Legal

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Escape Adventures BV
Aan de Maas 39
6243NB Geulle

Bij de KVK geregistreerd onder nummer 73092428.

Gevestigd
Capucijnerstraat 21
6211RN Maastricht

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Escape Adventures BV sluit en wederpartij bij de overeenkomst met Escape Adventures BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW;

Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, zijnde Escape Adventures BV.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.
Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, of digitale omgeving (bijvoorbeeld via een online boekingssysteem) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1 – OFFERTES

1.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 3 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
1.2 Prijzen genoemd in de offerte zijn alleen geldig voor het aantal personen, genoemd in de offerte. Mocht het aantal wijzigen, dient hiervoor een nieuwe offerte te worden aangevraagd. Anders gelden de prijzen gemeld op de website.

2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer digitaal is ontvangen en/of de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen.
Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor zijn (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, vastgelegd in de overeenkomst.
2.4 Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd.
4.3 Overmacht kan de uitvoering van de Opdracht schaden. De Opdrachtnemer bepaalt in alle gevallen van overmacht – zowel van Opdrachtgever als van Opdrachtnemer – wat een passende afhandeling is.

5 – INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
5.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren.
5.3 Op overtreding van artikel 5.2, staat een boetesom van €10.000,- exclusief btw.
5.4 Foto’s van uitvoering van de Opdracht mogen door Opdrachtnemer gebruikt worden ter promotiedoeleinden en gebruik op sociale media. Ook foto’s van personen vallen hieronder. Tenzij Opdrachtgever nadrukkelijk vermeldt dat dit niet is toegestaan.

6 – HONORARIUM

6.1 Prijzen op de website zijn leidend voor het honorarium, tenzij er in offerte door opdrachtnemer anders is overeengekomen met opdrachtgever.
6.2 Alle tarieven zijn op de website zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Tenzij anders vermeld.

7 – BETALING

7.1.1 Indien de Opdrachtgever een bedrijf is.
Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
7.1.2 Indien de Opdrachtgever een particulier is.
Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden minimaal 48 uur voor uitvoering van de opdracht. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
7.2 Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd. Tevens wordt er na de eerste aanmaning door Opdrachtnemer administratiekosten in rekening gebracht van 10% van de hoofdsom van de factuur.
7.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7.4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
7.5 Reeds gemaakte reserveringen kunnen tot 5 kalenderdagen voor de overeengekomen datum kosteloos geannuleerd.
Bij annuleringen waar reeds een factuur voor is uitgeschreven, wordt 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht als administratiekosten. Deze dienen binnen 14 kalenderdagen betaald te worden
Bij annulering van 48 uur of korter wordt het totale bedrag in rekening gebracht.
Bij een no-show wordt altijd het volledige bedrag in rekening gebracht van de activiteit.
Bij het uitlopen – door te laat komen van deelnemer(s) – van de overeengekomen eindtijd wordt €35,- exclusief btw, per half uur berekend.
Bij uitzondering kan Escape Adventures er voor kiezen om een boeking te verzetten. Bij het annuleren van een reeds verzette afspraak, wordt altijd 100% van het originele bedrag in rekening gebracht.
COVID-19 regeling: Het kan voorkomen dat er geannuleerd moet worden wegens ziekte gerelateerd aan COVID-19, voor de annulering gelden dezelfde voorwaarden als eerder beschreven, de uitzondering is wel, dat er dan een voucher volgt om de boeking opnieuw te kunnen maken. Ook als er gekozen is voor betaling op locatie volgt er een betalingsverplichting conform de eerdergenoemde voorwaarden, het betreffende te betalen bedrag wordt omgezet in een voucher.
7.7 Betaling bij Escape Adventures worden gedaan via Ideal of op locatie.

8 – RETOURRECHT EN NIET ONTVANGEN BESTELLINGEN

8.1 Retouren dienen binnen 7 dagen na bestelling te worden aangegeven en ontvangen zijn bij Escape Adventures binnen 10 werkdagen.
8.2 Retourkosten zijn op eigen kosten van de klant.

9 – KLACHTEN

9.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 werkdagen na uitvoering van de Opdracht, schriftelijk te worden gemeld. Meldingen na 10 werkdagen worden niet in behandeling genomen.
9.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren.
9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht bepaalt Opdrachtnemer een passende vergoeding. Dit kan zijn het opnieuw aanbieden van de opdracht of een (gedeeltelijke) restitutie.
9.4 Uitzondering van klachten zijn promotionele activiteiten. Hierover kunnen geen klachten worden ingediend. Op het moment dat promotionele activiteiten niet worden uitgevoerd zoals beschreven in overeenkomst met de opdrachtgever beslist opdrachtnemer wat een eventuele coulance kan inhouden. Hierbij valt te denken aan een vernieuwde promotionele activiteit aanbieden of het (deels)vergoeden van de waarde van het spel. Opdrachtnemer is niet verplicht coulance te verlenen.

10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1000.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
10.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
10.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verdwijning van eigendommen van Opdrachtgever in openbare ruimtes. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn eigendommen.
10.7 Het is ten strengste verboden om voor en/of tijden de uitvoering van de overeenkomst drugs of alcohol te gebruiken. Mochten deelnemers toch er voor kiezen drugs alcohol te gebruiken, kan de organisatie beslissen de overeenkomst direct te ontbinden zonder restitutie van het factuurbedrag.
10.8 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle materialen en eigendommen van Opdrachtnemer niet geforceerd of vernield worden. Mocht dit wel gebeuren behoudt Opdrachtnemer het recht om de Opdracht direct te stoppen en de schade te verhalen op Opdrachtgever. Bij het vroegtijdig stoppen van de Opdracht wordt geen restitutie verleend.

11 – NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

12 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.